24 czerwca 2024

Legitymacje nauczyciela

Legitymacja nauczyciela

Od niedawna każdy nauczyciel może wystąpić do dyrektora z wnioskiem, w którym prosi o legitymacje nauczyciela. I choć nie jest to dokument obowiązkowy, to jednak warto go posiadać, ze względu na wiele zalet.

Procedura

Legitymacje nauczyciela zgodnie z artykułem jedenastym Karty Nauczyciela wydaję jedynie dyrektor szkoły na wniosek samego zainteresowanego. Legitymacje nauczyciela nie są płatne sensu stricto, ale dyrektor może pobrać opłatę w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia. Sam tryb wystawiania i wzór legitymacji określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. Dyrektor wystawia legitymację w terminie trzydziestu dni od otrzymania wniosku. W samym dokumencie znajduje się między innymi zdjęcie nauczyciela, jego imię oraz nazwisko, data ważności i nazwa szkoły, w której pracuje. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany do zwrotu legitymacji.

Zalety legitymacji

Nauczycielom, którzy mają legitymacje, przysługują ulgi. Choćby związania z przejazdami środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. W tych wszystkich środkach transportu nauczyciele szkół przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mają prawo do ulgi w wysokości trzydziestu trzech procent. Sam okres ważności legitymacji, a tym samym posiadanej ulgi, uzależniony jest od formy zatrudnienia nauczyciela.